Regulamin

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.faberanna.pl jest CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER z siedzibą w Gliwicach, ul. Tokarska 169, 44-151 Gliwice , Nip 9691496734 Regon 243474327

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe  w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach . CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami , z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

6. Uczestnicy wszystkich szkoleń  organizowanych lub współorganizowanych przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

7. CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń .

8. Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu stylizacji paznokci , której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

9. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

10. CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

11. Promocje organizowane przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

12. Uczestnicy szkoleń w CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER  oświadczają, iż rozumieją, że mają one charakter wyłącznie edukacyjny.

13. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

14. Umowa o świadczenie usług STARWAY może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie bezpośrednio w siedzibie CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER

15. Płatność za usługi CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER może być dokonana w formie:

a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER

b)przelewu z konta bankowego,
c) przelewu internetowego.

16. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER, rozliczenie wpłaconej na rzecz CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER należności nastąpi w trybie określonym w pkt 20 niniejszego regulaminu.

17.CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie organizowane przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

18. CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo na platformie mateuszgrzesiak.tv lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . Osoby dokonujące zakupu usług firmy CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podaniaCENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

19. Zwrot należności uiszczonych na rzecz CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER następuje po otrzymaniu przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: annafaber@op.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

26. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:

a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

27. Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

28. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej.

29. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

31. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

32. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.

33. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.faberanna.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Konsumenci wyłączenia:

34. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: annafaber@op.pl lub drogą pocztową na adres CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER ul. Tokarska 169,44-151 Gliwice. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER.

36. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: annafaber@op.pl lub przesyłając ją listem na adres CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by CENTRUM SZKOLENIOWE INDIGO BY ANNA FABER mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

37. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

38. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2018

Minimum 4 characters